Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Chwaraeon

image

- Amserlen 5x60 2018-2019 - cliciwch yma

 

imageRas 'Go Dad Run' - 7.6.2015

Neuadd y Dref Llangefni
Dydd Sul Mehefin 7fed 2015

Cofrestrwch nawr ar www.godadrun.co.uk
Peidiwch a gadel hi’n rhy hwyr!

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


imageRas yr Ynys 2015

Dydd Sul Mawrth 1af, 2015 Porthaethwy
(yn cychwyn ar Bont Menai).

Bydd y ddesg gofrestru cyn y ras yng Nghanolfan Hamdden David Hughes, cofrestrwch o leiaf awr cyn amser dechrau eich ras os gwelwch yn dda.

Ffurflen Gofrestru - cliciwch yma

Map - cliciwch yma


imageCynghrair Traws Gwlad Ieuenctid Gogledd Cymru 2014

Hydref 4ydd – Trac Treborth Bangor, LL57 2RQ
Trefnydd Lleol: Steve Livett 01248 853067

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


imageCyrsiau Hyfforddiant Chwaraeon Môn ac Eryri Medi – Hydref 2014

Cliciwch yma i weld rhestr o gyrsiau chwaraeon penodol dan arweinwyd staff chwaraeon yr Urdd neu’r Corff Llywodraethu Chwaraeon sydd yn adnabod a datblygu sgiliau hyfforddi sydd yn benodol i’r gamp.


imageRhaglen Cyrsiau Chwaraeon 4 Diwrnod
Hydref 27ain, 28ain, 29ain, a 30ain
2014 – 9yb-3yp
CANOLFAN HAMDDEN PLAS ARTHUR
CSLA

Gweithdy Pobl Ifanc Egniol
Cwrs Hyfforddi Athletau
Arweiniad Tennis
Cwrs Cymorth Cyntaf
£50 am 5 cymhwyster

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


imageGreat British Tennis Weekend
Lleoliad – Canolfan Hamdden Amlwch Leisure Centre
Dyddiad – 22/6/2014
Amser – 11.00 -1.00 pm
Cost – Am Ddim

Sesiynau ar agor i blant ac oedolion. Fydd racedi a pheli tenis wedi ei ddarparu

Am fwy o wybodaeth
01407 830 060
www.greatbritishtennisweekend.com


imageGwobrau Chwaraeon Ysgol Gwynedd ac Ynys Môn 2013/14

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


imageCaiacio am ddim
Pob Nos Fawrth
5.20yh - 6.20yh
Canolfan Hamdden Plas Arthur
Cychwyn 4ydd o Fawrth am 6 wythnos
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Llythyr i ddisgyblion Blwyddyn 11 / 6ed dosbarth - cyfle i wirfoddoli
Gyda’r Ras yr Ynys yn agosáu’n gyflym mae trefnwyr y ras a hefyd Tîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Ynys Môn yn edrych am wirfoddolwyr lleol i fod yn Swyddogion Ras ar y diwrnod - cliciwch yma

Nodau
Mae gwaith yr adran yn seiliedig ar ddau nod sylfaenol wedi eu canoli ar ryddhau potensial yr unigolyn ar bob lefel:

Datblygu sgiliau bywyd heini

Datblygiad personol a chymdeithasol

 

Amcanion
Mae'r nodau hyn yn cael eu his-rannu i'r amcanion a ganlyn:

 • Annog a datblygu sgil mewn amrywiaeth o weithgareddau creadigol ac mewn chwaraeon.
 • Darparu amrediad o weithgareddau i ddisgyblion a'u helpu i ddatblygu stôr o brofiadau symud.
 • Cael y disgyblion i gymryd rhan mewn proses barhaus o gynllunio ac arfarnu gweithgareddau
 • Cynyddu i'r eithaf dwf a datblygiad pob disgybl yn ôl eu gallu.
 • Cynyddu awydd mewn disgyblion i barhau i gymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau corfforol sy’n hybu iechyd nes byddant yn oedolion.
 • Datblygu ymwybyddiaeth o eraill, parch tuag at eraill, cydweithrediad a safonau ymddygiad ac ymarweddiad boddhaol.
 • Datblygu agwedd meddwl gadarnhaol tuag at iechyd a ffitrwydd.
 • Darparu amrediad o gyfleodd i ddisgyblion ddysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd drwy fabwysiadu amrediad o arddulliau dysgu.


Cyflawnir yr amcanion hyn mewn pedair ffordd:

 

1. Cwricwlwm CYTBWYS yn cynnwys:

 • Chwaraeon
 • Gymnasteg
 • Athletig
 • Gweithgareddau antur ac awyr agored

2. Rhaglen allgyrsiol EANG yn cynnwys:

 • Timau Arbenigol
 • Gweithgareddau hamdden
 • Cystadlaethau rhyng-ddosbarth

3. Defnyddio DULLIAU ADDYSGU addas ar gyfer anghenion disgyblion o BOB GALLU.

4. Sustem ARFARNU, MONITRO ac ADRODD ar gyrhaeddiadau disgyblion.

image

- Amserlen 5x60 Haf 2016 - cliciwch yma

- Amserlen 5x60 Ion - Ebr 2016 - cliciwch yma

- Cyhoeddiadau 5x60 - yma yn fuan...

- Clwb Badminton yn dechrau Hydref 1af - cliciwch yma