Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Ysgolion Dalgylch

Mae dalgylch yr ysgol yn gwasanaethu ardal ddeheuol, wledig yr ynys sy'n ymestyn o Landdona yn y dwyrain, i Frynsiencyn, yn y gorllewin, gyda disgyblion yn dod o naw ysgol gynradd.

Ceisir cadw mewn cysylltiad agos â hwy er mwyn hyrwyddo'r broses o drosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd.

- Ysgol Gynradd Biwmares
- Ysgol Gynradd Y Borth
- Ysgol Gynradd Brynsiencyn
- Ysgol Gynradd Dwyran
- Ysgol Gynradd Llandegfan
- Ysgol Gynradd Llanfairpwll
- Ysgol Gynradd Llangoed
- Ysgol Parc Y Bont, Llanedwen
- Ysgol Gynradd Pentraeth